Cover Image

Here U Are

Đam mỹ đáng yêu hết sức.Yutang(thụ) có nhiệm vụ hướng đẫn cho các sinh viên mới trong ngày đầu tới trường, đã vô tình phải giúp đỡ Lihuan(công). Anh công là một chàng cực cực cao và cực cực khó gần, là típ người hầu như mọi người đều không thích. Nhưng sau một thời gian anh thụ nhận thấy anh công lại là người hoàn toàn khác với những gì mà mọi người vẫn nghĩ....
... Danh sách chương
Chương 2019 13/06/2019 Chương 2019 13/06/2019 Chương 71 13/06/2019 Chương 71 13/06/2019 Chương 70 13/06/2019 Chương 70 13/06/2019 Chương 69.5 13/06/2019 Chương 69.5 13/06/2019 Chương 69.1 13/06/2019 Chương 69.1 13/06/2019 Chương 69 13/06/2019 Chương 69 13/06/2019 Chương 68 13/06/2019 Chương 68 13/06/2019 Chương 67 13/06/2019 Chương 67 13/06/2019 Chương 66 13/06/2019 Chương 66 13/06/2019 Chương 65 13/06/2019 Chương 65 13/06/2019 Chương 64 13/06/2019 Chương 64 13/06/2019 Chương 63 13/06/2019 Chương 63 13/06/2019 Chương 62 13/06/2019 Chương 62 13/06/2019 Chương 61 13/06/2019 Chương 61 13/06/2019 Chương 60 13/06/2019 Chương 60 13/06/2019 Chương 59 13/06/2019 Chương 59 13/06/2019 Chương 58 13/06/2019 Chương 58 13/06/2019 Chương 57 13/06/2019 Chương 57 13/06/2019 Chương 56 13/06/2019 Chương 56 13/06/2019 Chương 55 13/06/2019 Chương 55 13/06/2019 Chương 54 13/06/2019 Chương 54 13/06/2019 Chương 53 13/06/2019 Chương 53 13/06/2019 Chương 52 13/06/2019 Chương 52 13/06/2019 Chương 51 13/06/2019 Chương 51 13/06/2019 Chương 50 13/06/2019 Chương 50 13/06/2019 Chương 49 13/06/2019 Chương 49 13/06/2019 Chương 48 13/06/2019 Chương 48 13/06/2019 Chương 47 13/06/2019 Chương 47 13/06/2019 Chương 46 13/06/2019 Chương 46 13/06/2019 Chương 45.5 13/06/2019 Chương 45.5 13/06/2019 Chương 45 13/06/2019 Chương 45 13/06/2019 Chương 44 13/06/2019 Chương 44 13/06/2019 Chương 43 13/06/2019 Chương 43 13/06/2019 Chương 42 13/06/2019 Chương 42 13/06/2019 Chương 41 13/06/2019 Chương 41 13/06/2019 Chương 40 13/06/2019 Chương 40 13/06/2019 Chương 39 13/06/2019 Chương 39 13/06/2019 Chương 38 13/06/2019 Chương 38 13/06/2019 Chương 37 13/06/2019 Chương 37 13/06/2019 Chương 36 13/06/2019 Chương 36 13/06/2019 Chương 35 13/06/2019 Chương 35 13/06/2019 Chương 34 13/06/2019 Chương 34 13/06/2019 Chương 33 13/06/2019 Chương 33 13/06/2019 Chương 32 13/06/2019 Chương 32 13/06/2019 Chương 31 13/06/2019 Chương 31 13/06/2019 Chương 30 13/06/2019 Chương 30 13/06/2019 Chương 29 13/06/2019 Chương 29 13/06/2019 Chương 28.4 13/06/2019 Chương 28.4 13/06/2019 Chương 28.3 13/06/2019 Chương 28.3 13/06/2019 Chương 28.2 13/06/2019 Chương 28.2 13/06/2019 Chương 28.1 13/06/2019 Chương 28.1 13/06/2019 Chương 28 13/06/2019 Chương 28 13/06/2019 Chương 27 13/06/2019 Chương 27 13/06/2019 Chương 26 13/06/2019 Chương 26 13/06/2019 Chương 25 13/06/2019 Chương 25 13/06/2019 Chương 24 13/06/2019 Chương 24 13/06/2019 Chương 23 13/06/2019 Chương 23 13/06/2019 Chương 22 13/06/2019 Chương 22 13/06/2019 Chương 21 13/06/2019 Chương 20 13/06/2019 Chương 19 13/06/2019 Chương 18 13/06/2019 Chương 17 13/06/2019 Chương 16 13/06/2019 Chương 15 13/06/2019 Chương 14 13/06/2019 Chương 13 13/06/2019 Chương 12 13/06/2019 Chương 11 13/06/2019 Chương 10 13/06/2019 Chương 9 13/06/2019 Chương 8 13/06/2019 Chương 7 13/06/2019 Chương 6 13/06/2019 Chương 5 13/06/2019 Chương 4 13/12/2018 Chương 3 25/11/2018 Chương 2 25/11/2018 Chương 1 25/11/2018
... Cùng chuyên mục
Bình luận